Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden Sabine de Heer

7 maart 2023

29Artikel 1 – Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Diëtist: Degene die consulten verzorgt. Heeft een diploma van een HBO opleiding “Voeding en Diëtetiek”.

Cliënt: Degene die voor een consult komt met of zonder verwijzing of een product afneemt (fysiek of digitaal).
Verwijzing: Sabine de Heer werkt zonder verwijzing. 
Behandeling: Consulten

Artikel 2 – Algemeen
De diëtist benadert de consument zonder aanzien van de persoon.
De diëtist gaat uit van de voedingsgewoonten van de cliënt en respecteert de levensopvattingen van de cliënt.
De diëtist is persoonlijk verantwoordelijk voor de uitoefening van haar beroep.
De diëtist kan verantwoording van haar handelen afleggen.

Artikel 3 – Vergoeding, Betaling

1. Sabine de Heer werkt zonder vergoedingen van zorgverzekeraars. De opdrachtgever/client ontvangt een factuur en is zelf betaling verschuldigd.

2. Er is 1 mogelijkheid om de betaling aan Sabine de Heer te doen: 1. cliënt betaalt aan Sabine de Heer 24 uur voorafgaand aan de consulten per digitale overboeking tegen overgave van de digitale factuur.

Artikel 4 – Auteursrechten
Tenzij anders is vermeld zijn de door Sabine de Heer verstrekte stukken (zowel online als offline), zoals tabellen, achtergrondinformatie, blogs, opmaak en teksten het exclusieve eigendom van Sabine de Heer en het is niet toegestaan ze geheel of gedeeltelijk te kopiëren of te distribueren zonder dat hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming is verleend door Sabine de Heer. Wie misbruik maakt van de beschreven gegevens is schadeplichtig jegens Sabine de Heer en vrijwaart Sabine de Heer voor aanspraken van derden.

Artikel 5 – Geheimhouding
Sabine de Heer heeft geheimhoudingsplicht.
Sabine de Heer verstrekt alleen na overleg met de cliënt informatie aan personen die niet direct betrokken zijn bij de dieetbehandeling.

Artikel 6 – Paramedische werkzaamheden – Algemeen
Sabine de Heer geeft elke cliënt de meest adequate behandeling.
Sabine de Heer stelt de belangen van de cliënt op de eerste plaats.
Sabine de Heer onthoudt zich van ongewenste intimiteiten met de cliënt.
Sabine de Heer draagt zorg voor de continuïteit van de jaartraining.
Sabine de Heer draagt zorg voor de continuïteit van de diëtistische consulten.

Artikel 7 – Paramedische werkzaamheden
De directe toegankelijkheid is wettelijk van kracht dus de cliënt kan zonder verwijzing naar Sabine de Heer.

Artikel 8 – Paramedische werkzaamheden – dossiervorming
Sabine de Heer verzamelt en registreert slechts die gegevens die voor de jaartraining noodzakelijk zijn.
Sabine de Heer zendt, bij overdracht, alle geregistreerde informatie van de cliënt mee.
Sabine de Heer bewaart na beëindigen van de jaartraining de gegevens van de cliënt niet langer dan noodzakelijk is.

Artikel 9 – Paramedische werkzaamheden – cliënt
Sabine de Heer stimuleert en respecteert de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt.
Sabine de Heer eerbiedigt de vrije hulpverlenerskeuze van de cliënt.
Sabine de Heer informeert de cliënt op begrijpelijke wijze.
Sabine de Heer verricht haar werk op basis van een vertrouwensrelatie.

Artikel 10 – Modelregeling diëtist – cliënt
1. Samenwerking is de basis van een goede relatie tussen de cliënt en Sabine de Heer. Daarvoor moet men elkaar als gelijken behandelen en moet men duidelijke afspraken maken.

2. Zowel de cliënt als Sabine de Heer zijn verplicht gemaakte afspraken na te komen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal een ieder dit tijdig aangeven.

3. Sabine de Heer heeft de plicht de cliënt duidelijk informatie te geven over het voorgestelde dieet of voedingsadvies. Sabine de Heer informeert bij aanvang van en tijdens de consulten. De cliënt heeft de taak om informatie die van belang is, te verstrekken aan Sabine de Heer. Alleen dan kan Sabine de Heer goede consulten.

4. Sabine de Heer respecteert bij het adviseren en behandelen de persoonlijke omstandigheden en wensen van de cliënt.

5. De cliënt mag van Sabine de Heer een deskundige behandeling verwachten.

6. De privacy van de cliënt zal worden gerespecteerd. Alles wat met Sabine de Heer wordt besproken zal vertrouwelijk worden behandeld. Alleen met de nadrukkelijke toestemming van de cliënt wordt aan partner, familie of vrienden informatie doorgegeven. De cliënt dient het privéleven van Sabine de Heer te respecteren.

7. Wanneer de cliënt een klacht heeft, moet hij/zij proberen dit bespreken met Sabine de Heer. Samen zoeken we naar een passende oplossing.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid
1. Uitdrukkelijk wordt door Sabine de Heer iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor schade ten gevolge van handelen en/of nalaten bij de uitvoering van de consulten, tenzij dit handelen en/of nalaten als opzet of grove schuld van ons is aan te merken. De client is en blijft zelf verantwoordelijk voor diens gezondheid.

2. De cliënt vrijwaart Sabine de Heer tegen alle aansprakelijkheid van derden op vergoeding van schade als bedoeld in 11.1.

3. Eveneens wordt uitgesloten iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het zoekraken van schriftelijke of elektronische documenten.

4. Sabine de Heer zal zich inspannen de consulten van de cliënt naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap te verrichten.

5. Sabine de Heer is jegens de cliënt slechts aansprakelijk voor schade welke het rechtstreekse gevolg is van een aan de Sabine de Heer toe te rekenen tekortkoming, indien en voor zover de schade bij normale vakkennis en ervaringen met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van beroepsuitoefening had kunnen worden vermeden.

6. De maximale aansprakelijkheid van Sabine de Heer is beperkt tot de hoogte van de betreffende (deel)opdracht.

Artikel 12 – Beëindiging
Sabine de Heer is gerechtigd, met vermelding van redenen, iedere door Sabine de Heer aanvaarde consulten tussentijds te beëindigen, dan wel de uitvoering van de consulten op te schorten, zonder dat deze tussentijdse beëindiging of opschorting voor Sabine de Heer enige verplichting tot schadeloosstelling of schadevergoeding met zich meebrengt.
De cliënt is gerechtigd de consulten zonder opgaaf van redenen schriftelijk te annuleren en daardoor tussentijds te beëindigen. Indien de cliënt van dit recht gebruik maakt zal hij aan Sabine de Heer verschuldigd zijn de gehele som van de consulten. 

Artikel 13 – Toepasselijk Recht
Op alle consulten/opdrachten/overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Indien Sabine de Heer een bedrag uit hoofde van geleverde diensten aan de cliënt te vorderen heeft, het welk de competentie van de Kantonrechter te boven gaat, zal de Arrondissementsrechtbank bij uitsluiting bevoegd zijn.

Artikel 14 – Verrekening
Het is de cliënt c.q. opdrachtgever niet toegestaan zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming enig door hem aan Sabine de Heer verschuldigd bedrag te verrekenen met enig bedrag dat Sabine de Heer aan hem verschuldigd mochten zijn dan wel worden.

Artikel 15: – Klachten
Het kan voorkomen dat u als cliënt onverhoopt niet tevreden bent met de consulten, het resultaat of met Sabine de Heer. Dan is het belangrijk dat u dit bespreekt door zelf contact op te nemen met Sabine de Heer.
U kunt uw klacht melden door te mailen naar info@sabinedeheer.com

Artikel 16 – Geschillen
a. Op alle offertes, op de door Sabine de Heer gesloten overeenkomsten en op alle verbintenissen die daaruit voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing met uitzondering van het Weens Koopverdrag.
b. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 100 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zullen alle geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van Oostkapelle.

Artikel 17 – Verjaring
Vorderingen op Sabine de Heer verjaren na verloop van één jaar na het tot stand komen van een rechtsbetrekking.